Kurzweilovo jazero

h

Základné údaje

Štúdia sa zaoberá funkčným a priestorovým usporiadaním časti územia v tesnej blízkosti jazera Baňa ( Kurzweilovo jazero). Dôvod pre vypracovanie tejto štúdie je overenie zámeru výstavby  rodinných domov a objektov občianskej vybavenosti, a získanie komplexného súboru informácií z hľadiska urbanistického, technického

Základné údaje

Plocha riešeného územia : 47 932 m²

Miesto stavby : Nové Zámky

Stupeň projekt.dokumentácie : Štúdia Realizovateľnosti

Autori projektu

Ing.arch. Roland Hoferica
Ing.Marcel Sedlár